Świąteczny Prezentownik 2021

Jak zorganizować ślub z obcokrajowcem?

ślub międzynarodowy

Każdy ślub to nie małe wyzwanie zarówno organizacyjne jak i formalne. W przypadku par narzeczonych pochodzących z różnych krajów, planowanie uroczystości zaślubin wymaga szczególnych przygotowań, aby możliwe było dopięcie wszystkich elementów po ostatni guzik. Droga urzędowa, jak również organizacja wesela – znalezienie idealnej sali weselnej, wodzireja lub muzyków, którzy poprowadzą zabawę dla gości w różnych językach czy aspekty kulturowe to tylko kilka drobiazgów, o których warto pamiętać. Ślub z obcokrajowcem nie musi być jednak misją nie do wykonania, a ciekawą przygodą dla Młodej Pary jak i ich najbliższych.

Jak zorganizować ślub z obcokrajowcem, aby uroczystość była niezapomniana i udała się, tak jak o tym marzycie?

Planowanie ślubu online

Poniżej zbiór najważniejszych informacji.

Ślub z obcokrajowcem – wymagania formalne

Kto może zawrzeć związek małżeński?

Popularność małżeństw mieszanych z roku na rok rośnie, co nie dziwi z racji na naprawdę ogromną migrację ludności w obecnych czasach. Zawarcie związku małżeńskiego w Polsce na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego możliwe jest pomiędzy mężczyzną i kobietą, którzy złożą zgodnie i jednoczesne oświadczenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Małżeństwo może zostać zawarte także wówczas, gdy kobieta i mężczyzna oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa w obecności duchownego zgodnie z prawem wewnętrznym kościoła lub innego związku wyznaniowego podlegającego prawu polskiemu.

Następnie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza akt małżeństwa. Zawarcie małżeństwa możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy narzeczeni:

 • są pełnoletni (wyjątkiem jest przypadek, gdy kobieta ukończyła szesnaście lat, a sąd opiekuńczy zezwolił na zawarcie przez nią małżeństwa z ważnych powodów i gdy z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem zakładanej rodziny);
 • nie trwają w innym związku małżeńskim;
 • nie są ze sobą spokrewnieni w linii prostej i nie są rodzeństwem;
 • nie są spowinowaceni w linii prostej;
 • nie pozostają w stosunku przysposobienia.

Sprawdź, jak odbierane są w Polsce związki międzynarodowe!

formalności przed ślubem z obcokrajowcem

Z roku na rok coraz więcej par młodych decyduje się powiedzieć sobie sakramentalne TAK poza granicami kraju. Jak się do tego przygotować? Który kierunek wybrać? Jakie formalności trzeba załatwić i co najważniejsze – ile to kosztuje? Obejrzyjcie rozmowę naszej redaktor naczelnej Izabeli Janachowskiej z Victorią Iwanowską z firmy Victoria Travel.

Związek z osobą uzależnioną – walczyć o miłość czy odpuścić?

Małżeństwo nie dla wszystkich

Warto również pamiętać, że związku małżeńskiego nie może zawrzeć osoba całkowicie ubezwłasnowolniona. W przypadku osób dotkniętych chorobami psychicznymi lub niedorozwojem umysłowym, związek małżeński możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu zgody sądu.

W niektórych krajach ustawodawstwo całkowicie wyklucza zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem, dlatego warto tę kwestię zweryfikować przed podjęciem formalności ślubnych z obywatelem danego kraju.

Jakie dokumenty są niezbędne do ślubu z obcokrajowcem?

Gdy ogólne aspekty związane z predyspozycją do zawarcia małżeństwa zostaną spełnione, pora na formalności urzędowe, które wymagają sporej dozy czasu i cierpliwości.

W pierwszej kolejności konieczne jest zgromadzenie, a następnie dostarczenie do Urzędu Stanu Cywilnego stosownych dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Dosyć często uzyskanie kompletu zaświadczeń z kraju naszego przyszłego małżonka wymagać może nawet kilku miesięcy, dlatego warto rozpocząć załatwienia z odpowiednim wyprzedzeniem. Pozwoli to później uniknąć zbędnych nerwów i stresu. Osoby, które pragną wziąć ślub z obcokrajowcem, muszą przedłożyć:

 • dokument tożsamości – osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, powinna przedstawić ważny paszport, kartę pobytu;
 • odpis aktu urodzenia w oryginale, a jeżeli pozostawały uprzednio w związku małżeńskim także odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie, albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, w sytuacji gdy na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
 • zapewnienie – pisemne oświadczenie, iż przyszli małżonkowie nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • jeżeli wymaga tego prawo np. w przypadku małżeństwa nieletniej, konieczne jest dostarczenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa;
 • obcokrajowiec, winien przedłożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, jego możliwość wstąpienia w związek małżeński jest oceniana na podstawie prawa polskiego. Wszystkie dokumenty, które sporządzone zostały w języku obecnym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego (lub polskiego konsula) na język polski.
dokumenty ślubne

Co w sytuacji, kiedy wymagane przed ślubem dokumenty są trudno dostępne?

W sytuacji, gdy uzyskanie niezbędnych do ślubu z obcokrajowcem pism napotyka trudne do przezwyciężenia trudności, sąd może zwolnić narzeczonych od obowiązku ich złożenia lub przedstawienia.

Należy w tym celu udać się do Sądu Rejonowego z podaniem o zwolnienie z obowiązku przedstawiania wymaganego dokumentu. Sąd bada tutaj przepisy kraju ojczystego cudzoziemca, dotyczące zdolności prawnej do zawierania małżeństw. Postępowanie sądowe w tym wypadku może trwać nawet kilka miesięcy, dlatego warto mieć to na uwadze podczas planowania wymarzonej uroczystości.

W zależności od kraju pochodzenia naszej drugiej połówki możliwe jest także uzyskanie dokumentów w ambasadzie lub konsulacie, co często poprzedza rozmowa z konsulem.

W przypadku narzeczonych z Unii Europejskiej kwestie te są jedynie formalnością, ponieważ żadna ze stron biorących ślub z obcokrajowcem nie zyskuje dodatkowych uprawnień dzięki takiemu małżeństwu. Szczególnej uwadze podlegają jednak sytuacje, w których związek małżeński ma ułatwić podjęcie pracy lub zalegalizowanie pobytu współmałżonka.

Podobne problemy mogą mieć również obywatele polski, którzy pragną wstąpić w związek małżeński, a nie posiadają aktów stany cywilnego sporządzonych w Rzeczpospolitej Polskiej.

Mogą oni wówczas przedstawić zagraniczny dokument stanu cywilnego bądź inny dokument wydany w państwie, gdzie nieprowadzona jest rejestracja stanu cywilnego, który potwierdzi urodzenie.

W sytuacji gdy osoba ta była uprzednio w związku małżeńskim, niezbędny staje się dokument potwierdzający małżeństwo wraz z udokumentowaniem jego ustania lub unieważnienia, bądź stwierdzenie jego nieważności.

Czy związek na odległość – może się udać? [3 Wady i 3 Zalety]

tuż przed ślubem

Ślub z obcokrajowcem– wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Zebranie wszelkich niezbędnych dokumentów do ślubu z obcokrajowcem pozwala przejść do kolejnego etapu, mianowicie zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wraz z wcześniej zebranymi dokumentami składane jest także pisemne oświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Podczas wizyty w urzędzie Młodzi ustalają wraz z urzędnikiem datę ślubu. Jeżeli nasz przyszły małżonek nie mówi biegle w języku polskim, powinien przybyć do urzędu z zawodowym tłumaczem.

Zapewnienie o braku przeciwwskazań do małżeństwa uzupełnione jest o adnotację o wyznaczonej dacie zawarcia związku małżeńskiego. Dodatkowo zaznacza się tam, iż wszelkie dane w nim przedstawione zostały pozytywnie zweryfikowane, ze wskazaniem dokumentów będących podstawą analizy, bądź oznaczenie aktów stanu cywilnego. Po zgłoszeniu zamiaru zawarcia ślubu uroczystość zaślubin może odbyć się po upływie miesiąca.

Co ważne, zaświadczenie powyższe może zostać złożone przez pełnomocnika, co jest sporym ułatwieniem dla par zamieszkujących poza granicami kraju.

Przy ślubie z obcokrajowcem konieczne jest jednak uzyskanie stosownego zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika, a także poprawnie przygotowane pełnomocnictwo.

wymiana obrączek

Jak wygląda ślub z obcokrajowcem?

Gdy  wszelkim formalnościom damy już zadość, nadchodzi ten wielki dzień – dzień ślubu. Forma ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego jest standardowa.

Przed zawarciem związku małżeńskiego zarówno przyszli małżonkowie jak i ich świadkowie muszą potwierdzić przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego swoją tożsamość, przedkładając dokumenty tożsamości – dowody osobiste lub paszporty. Jeżeli jeden z małżonków bądź świadków nie posługuje się językiem polskim, na ślubie zagościć musi również tłumacz.

W przypadku par, które planują ślub konkordatowy i posiadają już stosowne zaświadczenie z urzędu, przychodzi czas na udanie się do wybranej kancelarii parafialnej.

Warto pamiętać, że różnice wyznaniowe nie stanowią przeszkody dla zawarcia ślubu w kościele, jednak wymagają kolejnych formalności. Dla przykładu zgodę na małżeństwo z osobą wyznania prawosławnego czy protestantyzmu wydać musi biskup na podstawie uprzednio złożonego przez proboszcza wybranej parafii wniosku.

Osoba innego niż katolickie wyznanie, oświadczyć musi również, iż nie będzie utrudniała partnerowi wypełniania praktyk religijnych, a dodatkowo wyrazi zgodę na chrzest ich wspólnych dzieci oraz wychowanie ich w wierze katolickiej.

Czy zazdrość może zniszczyć związek? Syndrom Otella.

Baner Walentynki

Ślub z obcokrajowcem za granicą

Ślub z obcokrajowcem za granicą, np. w kraju partnera to nierzadka alternatywa, na którą decydują się narzeczeni. Pary młode często mieszkają w danym kraju na stałe, aktualnie przebywają za granicą przez dłuższy okres, bądź marzą o ślubie w bajecznej scenerii określonego miejsca na ziemi.

Uroczystość ta w wariancie cywilnym nie różni się szczególnie od tej odbywającej się w Polsce. Warunkiem jest spełnienie wszystkich wymagań obowiązujących w danym kraju przez stronę polską, ale i drugą – gdy przyszli małżonkowie planują małżeństwo w obcym dla obojga kraju.

Nie należy obawiać się, iż ślub z obcokrajowcem zawarty w innym kraju nie będzie uznane za zgodne z prawem.

Biorąc ślub cywilny za granicą, należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi wstąpienia w związek małżeński w danym kraju. Warto przygotować zawczasu niezbędne dokumenty, a także dowiedzieć się, z jakim wyprzedzeniem należy przedłożyć je w urzędzie.

panna młoda podpisuje akt ślubu

Niektóre dokumenty ważne są np. przez trzy miesiące, dlatego warto cały proces dobrze zaplanować. Wśród zaświadczeń, które należą do tych obowiązujących w każdym zagranicznym Urzędzie Stanu Cywilnego, wymienić można:

 • pełne akty urodzenia obojga narzeczonych;
 • aktualne paszporty lub dowody osobiste (gdy przyszli małżonkowie są obywatelami krajów Unii Europejskiej);
 • zaświadczenie o braku prawnych przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa;
 • gdy jeden z narzeczonych zawarło już wcześniej związek małżeński, także dowód ustania, unieważnienia lub nieistnienia poprzedniego małżeństwa;
 • tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów (w języku kraju, w którym ma odbyć się uroczystość).
Baner Walentynki

Kościelny ślub z obcokrajowcem za granicą

W przypadku planowania ślubu z obcokrajowcem o charakterze konkordatu, niezbędne jest uzyskanie zgody od proboszcza parafii polskiego partnera. Zgoda konieczna jest do ogłoszenia zapowiedzi.

Ślub z obcokrajowcem obliguje również do odbycia trzech wizyt w poradni rodzinnej oraz zaliczenia nauk przedmałżeńskich. Planując ślub konkordatowy, konieczne jest zwrócenie się do polskiej placówki dyplomatycznej (można zgłosić się także do MSZ) z prośbą o przekazanie wskazówek do polskiego księdza.

Ślub kościelny – koszty i formalności, o których musisz wiedzieć!

ślub kościelny za granicą

Proboszcz z parafii polskiego narzeczonego przygotowuje następnie tzw. delegację, w której określa parafię poza granicami kraju, w której odbyć ma się ślub. Po odebraniu przez destynowaną parafię delegacji młoda para zyskuje gwarancję otrzymania świadectwa ślubu.

Po ceremonii zaślubin odbywającej się w kościele za granicą jej proboszcz winien przesłać kopię aktu ślubu do parafii jednego z małżonków.

O czym warto pamiętać to to, że zawarcie kościelnego ślubu z obcokrajowcem możliwe jest wyłączenie w krajach, które mają podpisany konkordat ze Stolicą Apostolską, a wyznawana przez narzeczonych religia jest powszechnie uznana.

Nowożeńcy po powrocie do Polski powinni udać się z aktem ślubu do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego, dla spełnienia obowiązku rejestracji swojego małżeństwa. Aby dochować wszelkich formalności, należy przedłożyć w polskim urzędzie:

 • oryginał dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa;
 • jego tłumaczenie sygnowane przez tłumacza przysięgłego;
 • odpisy aktów urodzenia.

Międzynarodowe wesele

Czasochłonne przygotowania do ślubu z obcokrajowcem to jedna strona medalu, bowiem większość par stoi przed jeszcze jednym wyzwaniem – organizacją międzynarodowego wesela, w którym weźmie udział rodzina i bliscy partnera z obcego kraju.

Pomocną dłoń w tym aspekcie mogą dać konsultanci ślubni, którzy mając spore doświadczenie w tego rodzaju „misjach”, z pewnością posłużą radą i profesjonalnym wsparciem.

W przypadku organizacji wesela dla gości z różnych krajów kluczowe są szczegóły takie jak: dobór lokalizacji domu weselnego, do którego goście zagraniczni bez problemu dotrą np. z lotniska.

Nie małe znaczenie będzie miało również jego zaplecze hotelowe, obsługa posługująca się językiem obcym np. angielskim, ale i dwujęzyczne menu restauracji hotelowej. Chcąc zadbać o komfort i co ważne dobre samopoczucie bliskich naszego partnera przybywających z innego kraju, warto przygotować się pod kątem ich potrzeb, w tym tych kulturowych.

Śluby świata – jak wygląda ślub w USA? Mamy zdjęcia z amerykańskiego wesela!

Ślub z obcokrajowcem, czyli co kraj to obyczaj…

Organizacja międzynarodowego wesela to wyzwanie, w którym nie należy zapominać o tym, iż w ten wielki dla Młodej Pary dzień, spotykają się ze sobą przedstawiciele różnych kultur, narodowości czy języków.

Każdy z gości może mieć odmienne podejście do tematyki ślubu, zwyczajów i tradycji z nim związanych. Konieczne jest zwrócenie uwagi na wiele elementów samej uroczystości, aby każdy z gości – zarówno od strony Panny Młodej jak i Pana Młodego czuł się swobodnie i wyjątkowo.

Kluczowy jest tutaj dobór wykonawców, obsługi itp. osób, które będą posługiwały się językami obcymi zgodnymi z językiem gości.

Zaproszenia i papeteria ślubna

Ślub z obcokrajowcem to także konieczność przygotowania nieco innych zaproszeń. Jest to bowiem pierwszy moment na ukłon w kierunku naszych gości. Przygotowanie ich z dbałością o detale, wykonanie w obu wersjach językowych dostosowanych do naszych bliskich, itp. może znacząco ułatwić im poruszanie się w nowym otoczeniu, jak:

 • numeracja stołów,
 • podziękowania z adnotacją,
 • menu w dwóch językach z opisem przysmaków weselnego stołu z pewnością wprowadzą gości w doskonały nastrój i pokażą Waszą troskę o ich komfort.

Międzynarodowe tradycje warto ująć w menu. Ciekawym pomysłem są motywy narodowe np. w postaci dekoracji w państwowych barwach, ale i zabawne wywieszki z popularnymi hasłami –  „Gorzko, gorzko”, „Sto lat Młodej Parze”, „Na zdrowie” wykonane w dwóch językach.

Połączenie tradycji polskich i kraju partnera z pewnością przełamie pierwsze lody między gośćmi, pięknie łącząc odmienne zwyczaje obu kultur.

Cyfrowe zaproszenia ślubne – nowy trend czy niepotrzebny wymysł?

Baner Walentynki

Organizacja uroczystości z pomocą wedding planera

Organizacja ślubu i wesela poza krajem nie to nie lada wyzwanie. Jeżeli dodatkowo obydwoje macie wymagające zawody, brak zmysłu organizacyjnego lub niepewnie czujecie się w kontakcie w języku obcym pomoc profesjonalisty może okazać się nieoceniona. Nie myślcie, że zatrudnienie konsultanta ślubnego sprawi, że stracicie kontrolę nad organizacją Waszej uroczystości. Wręcz przeciwnie! Doświadczony wedding planner zorganizuje przyjęcie zgodne z Waszymi wytycznymi i w kontakcie z Wami, a dodatkowo pozwoli zaoszczędzić środki i zapewni sprawdzonych podwykonawców. W naszej aplikacji WeddingDreamApp możecie obejrzeć video, które przybliży Wam temat współpracy z wedding plannerem.

zaproszenia weselne

W ostatnich latach na rynku pojawiły się firmy wyspecjalizowane w organizacji ślubu i wesela zagranicą. Kontakty do nich znajdziecie w zakładce Polecane firmy na naszej stronie internetowej.

Weselne tańce i śpiewy

Oprawa muzyczna międzynarodowego wesela to klucz do szampańskiej zabawy. Zespół, DJ czy wodzirej obeznani w kulturze naszych gości – w tym posługujący się ich językiem, z pewnością wprawią wszystkich w doskonały nastrój i zachęcą do wspólnych tańców i śpiewów.

Dobrze dobrana ekipa muzyczna pozwoli uszanować tradycje, zachowania i zwyczaje gości, a przy tym potraktuje różnice kulturowe z wyczuciem, integrując wszystkich biesiadników w miłym świętowaniu.

Wodzirej na weselu łączącym kultury musi być osobą pomysłową i pełną niespodzianek. Goście z zagranicy lubią poznawać nasz kraj, ciekawostki, nowości, dlatego dzięki konwersacjom z muzykami, można stworzyć świetną atmosferę weselnych uroczystości.

Dbałość o detale jak ulubione piosenki i przyśpiewki  – rodzime jak i te z krajów naszych zagranicznych weselników połączone w pięknym repertuarze uczynią imprezę ciekawą wymianą kulturową.

Można również postawić na ponadczasowe hity. Znajomość zwyczajów i tradycji stałych punktów wesel w Polsce i za granicą pozwoli z kolei zadbać o piękną oprawę np. podziękowania dla Rodziców, Taniec Kupidyna, konkursy i zabawy weselne, czy też oczepiny.

Każdy z punktów programu warto gościom ciekawie przedstawić, aby Ci nie czuli się skrępowani. Sięganie do tradycji krajów Pana i Panny Młodej  oraz zgrabne ich łączenie pozwoli stworzyć niezapomniane wydarzenie, o którym obie rodziny będą rozprawiać latami.

Przemówienia – częsty punkt programu międzynarodowych wesel

O ile w polskiej tradycji przemówienia nie są zbyt popularne, w wielu krajach stanowią stały punkt wesela. Przygotowane przez nowożeńców, świadków, rodziców czy przyjaciół opowieści przedstawione w dwóch wersjach językowych wzruszą do łez i pozwolą każdemu poznać historię miłości Młodej Pary. Warto poprosić „mówców” o wcześniejsze podesłanie treści przemówień celem ich przetłumaczenia dla Wszystkich gości.

Toasty weselne. Kto i kiedy wygłasza przemowę? Jak to zrobić?

międzynarodowe wesele

Dodatkowe wsparcie dla integracji międzynarodowej

Pomocna dłoń tłumacza to również świetna alternatywa na ślub z obcokrajowcem oraz wesela dwujęzyczne. Będzie on genialnym wsparciem dla naszych zagranicznych weselników, przekładając w sposób zrozumiały i na bieżąco wszelkie najważniejsze chwile uroczystości oraz zabawy weselnej.

Będzie to miły akcent w kierunku przybyłych z zagranicy bliskich, którzy zyskają większy komfort i nie będą czuć się zdezorientowani. Dodatkowym wsparciem dla zagranicznych gości weselnych będą np. przewodniki po polskich tradycjach weselnych, ot choćby w postaci mini książeczek opisujących najważniejsze punkty programu.

Ciekawym pomysłem na rozluźnienie atmosfery będzie także zorganizowanie wieczorku zapoznawczego dla najbliższej rodziny np. w przeddzień ślubu i wesela.

Relaksujący czas przy ognisku czy grillu, bądź szalony wypad do klubu, bądź na dyskotekę wprawi wszystkich w doskonały nastrój, a zabawa weselna będzie świetną okazją do zacieśniania zalążków wcześniej nawiązanych więzi.

Jeśli jeszcze jesteś w fazie poszukiwań podwykonawców, koniecznie skorzystaj z naszej aplikacji weddingdream.app. Znajdziesz tam wiele rzetelnych firm, z którymi współpraca to czysta przyjemność! Dodatkowo w aplikacji czekają na Ciebie dokumenty do pobrania, które ułatwią organizację najważniejszego dnia w Waszym życiu!

Dyskusja

Przeczytaj podobne wpisy o tej samej tematyce